2013/06/14

جمعه روز سپردن بار امانت

حافظ! ز خوب رویان،
 قسمت جز این قدر نیست
گر نیستت رضایی
حکم قضا بگردان

No comments:

Post a Comment