2011/07/11

رکورد کشوری دوی سرعت زنان شکسته شد

مریم طوسی، رکورد دار دوی 100 و 200 متر زنان
مریم طوسی، رکورد دار دوی 100 و 200 متر
آیا رقابت، برابر بوده است؟!!

No comments:

Post a Comment