2010/08/05

از ماست که بر ماست

یکصد و چهار سال است که در پی عدالتیم.
نکند مشکل از خودمان باشد؟!

No comments:

Post a Comment