2010/07/23

بذار آ‌دمها بدونندمیشه بیهوده نپوسید
میشه خورشید شد و تابید
میشه ‌آسمون رو بوسید

No comments:

Post a Comment