2010/02/09

۲۲ بهمن و حافظ

بی خبرند زاهدان
نقش بخوان ولا تقُل!
مست ِ ریاست محتسب
باده بخواه ولاتخف!

مفتی شهر بین
که چون لقمه‌ی شُبهه می‌خورَد!
یال و دُمَش دراز باد
این حیوان خوش علف!

حافظ!
اگر قدم زنی در رهِ خاندان، به صدق
بدرقه‌ی رهت شود
همت شحنه‌ی نجف :)

برگشتن همه را فردا، صحیح و سالم، به منزل، خواستارم.

No comments:

Post a Comment