2010/01/26

دجال‌های زمان

دجال های اين زمان باورها را ربوده اند.
باورهایی که پدران ما را تا مرز شهادت برده بود.
با نشان دادن دهها سند و مدرک، عقل جوانان را هم قانع کنی، می‌بینی که که دلشان راه خودش را می رود.
دجال ها اين زمان با رسانه دروغ  و چشم بندی هايي که می کنند هر روز به اين باورهای ربوده شده آب و نان می دهند.
از عاقبتی می ترسم که در روز تبلی السرائر رازهای اين نامردمان دجال آشکار گردد.
آن روز را نگرانم که چه بر سر اين دلهای پاک می آيد.

مقدمه‌ای باشد برای دلیل غیبتی که یواش یواش دارد طولانی می‌شود. فکر کنم تا یکی دو هفته‌ی دیگر برگردم.

No comments:

Post a Comment