2003/11/30

ديدار شد ميسر و بوس و كنار هم
از بخت شُكر دارم و از روزگار هم

No comments:

Post a Comment