2003/10/09

كليد ها به همان راحتي كه در رو باز ميكنند،
قفل هم ميكنند.

No comments:

Post a Comment