2003/05/21

تنهايي از ضرورتهاي زندگي عاديست، مثل خوردن و نوشيدن؛ وگرنه در اين زندگي ِ اشتراكي ِ اجباري، آدم از بشر بيزار ميشود.
داستايفسكي

No comments:

Post a Comment