2003/05/18

گفت برو از توي اتاق برادرت كتاب جانور شناسي رو بردار كه براش ببرم. گفتم باريكلا، آقا توي سرزمين كفر و فساد مومن شده. پرسيد چطور مگه؟ گفتم مَن عَرَفه نفسه فَقَد عَرَفه ربه !!!

No comments:

Post a Comment