2003/05/28

سلام

بعضي موقعها خيلي دلم ميخواد يكي نازم رو بكشه!!‌ بهم بگه كه عليرضا گيلاس بخور!! آخه ميدونيد ما يه پسر خاله ديگه داريم كه وقتي كه 4-3 سالش بود، ‌يه روز با مادر بزرگش ميره خونه داييش. ولي چون كسي خونه نبوده،‌ زود برميگردن. وقتي كه برميگردن،‌ خاله اش داشته گيلاس ميخورده،‌ ميگه آقا سامي جون كجا بودي؟ ميگه رفته بوديم خونه دايي. ميگه خب چطور بود؟ ميگه خيلي خوب بود. زن دايي منُ بغل كرد و گفت آقا سامي گيلاس بخور!!!!

No comments:

Post a Comment