2003/04/14

سلام
گويند بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي.
من برگشتم.
به اميد خدا زين پس، باز هم خواهم نوشت. ولي شايد كمي متفاوت با قبل. نميدونم. شايد كمتر شه، شايد بيشتر. شايد هم اصلا تغييري نكنه!! چرت و پرت دارم ميگم نه؟ " از كوزه هم تراود كه دروست"
مطلب بعدي كه به زودي خواهم نوشت مطلبيست در باره سكس!! بعععععععععععععله . بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي!!!!!

No comments:

Post a Comment