2003/04/01

سلام
گويند روزي جماعتي در بيابان ميگشتند و ميگفتند:
آن سفر كرده كه صد قافله دل همره اوست // هر كجا هست خدايا به سلامت دارش !!
فضولي كسي از ايشان را پرسيد كيست آن سفر كرده؟ گفتندش شخص شخيص حاجاقا !!!

آقا من دارم ميرم مسافرت. عيد تموم شد، همه جا خلوت شده، سفر ميچسبه !!

No comments:

Post a Comment