2003/02/09

و زندگي ادامه دارد . . .
سلام
خانم والده بعد 2ماه سفر فرنگستان، به وطن خويش بازگشتند و شخص شخيص حاجاقا رو از كارهاي طاقت فرساي منزل !!!! رهانيدند. ما كه خوشيم. شما چي؟!!

No comments:

Post a Comment