2003/01/17

حاجاقا ايراني نبيد

 
آقا ما اين همه سال فكر ميكرديم كه ايراني الاصليم. پدر ايراني ، مادر ايراني ، جد اندر جدمون ايراني. تازه امام سجاد كه يكي از اجداد شخص شخيص حاجاقاست، پسر بي بي شهربانو، شاهزاده ايران، بود كه ما از نسل همونيم. ببين ديگه چقدر ايرانيم. ولي آقا زهي خيال باطل . زهي فكر و تصور عبث. آقا ما عمري در گمراهي و ضلالت بوديم و خودمون خبر نداشتيم. و به لطف دولت فخيمه ي كريمه ي جمبوري اسلامي، اينك آقا ما از گمراهي به در آمديم و رستگار شديم. آقا ما به اين دولت مديونيم. آقا اگه اين دولت نبود، آقا ما با همين گمراهي سر به گور ميبرديم و اون دنيا باس جواب پس ميداديم كه چرا توي همه ي عمر يه كاري نكردي كه معرفت پيدا كني؟ خلاصه آقا همين جا رسما" اعلام ميكنم كه شخص شخيص حاجاقا از دولت ايران تشكر و قدرداني ميكند كه ايشان را از ناداني و جهالت رهانيده، متوجه كرد كه فرد مذكور نه تنها ايراني الاصل نيست كه اصلا ايراني نيست.چرا؟ چون امروز كه كد ملي خانواده ي ما رو اوردن ، اصلا اسمي از سيد عليرضا مدرس نبيد !! آقا عليرضا مدرس كيه؟ من حاجاقام

حاجاقايي كه نميدونه كجاييه

No comments:

Post a Comment