2003/01/13

هوا خواه توام جانا و ميدانم كه ميداني
تو كه ناديده مي بيني و هم ننوشته ميخواني
ملامت گو چه دريابد ميان عاشق و معشوق
نبيند چشم نابينا خصوص اسرار پنهاني
گشاد كار مشتاقان دران ابروي دلبندست
خدا را يك نفس بنشين گره بگشا زپيشاني
ملك در سجده آدم زمين بوس تو نيت كرد
در حسن تو لطفي ديد بيش از حد انساني

No comments:

Post a Comment