2003/01/05

گاهي چو ملائكم سر بندگي است // گه چون حَيَوان به خواب و خود زندگي است
گاهي چو بهائم سرم به درندگي است// سبحان الله ! اين چه پراكندگي است ؟

No comments:

Post a Comment