2003/01/05

ديروز داشتم آهنگ از كرخه تا راين رو گوش ميكردم، يادم اومد كه سعيد اوايل سرفه ميكرد و بعد فهميدن كه بيماري داره. پيش خودم گفتم نكنه منم مريض شدم؟ الان 10 روز بيشتره كه اين سرفه هاي من قطع نميشه . خيالاته نه؟ اثرات زيادي درس خودندنه فكر كنم . مغزم داغ كرده اراجيف به ذهنم مياد. خداكنه .

No comments:

Post a Comment