2003/01/16

مرفه بي درد
درك ميكنم؟ مفهمم؟ اصلا" ميتونم بفهمم كه چه كشيدن؟ ميتونم تصور كنم كه چه تحملي كردن؟ وقتي كه عموهاي خودم كشته شدن، من اصلا فهميدم شهادت و كشته شدن يعني چي؟ اصلا" يادم هست كه خودم چه دوراني رو گذروندم؟ مردم چه 8 سالي رو پشت سر گذاشتند؟ نه . باوركنين كه نه . باور كنين كه من يه مرفه بي دردم. من نميفهمم كه توي غرب كشور چه گذشت . من نميفهمم يه شهر خالي شدن يعني چي. من يادم نيست كه جنگ چي بود. من يادم نيست كه چرا شهيد داديم. من يادم نيست . من نمفهمم

No comments:

Post a Comment