2002/12/22

امشب شب يلدا بود . راستش من هيچ وقت چيزايي رو كه درباره شب يلدا ميگن ، تجربه نكردم، هميشه يادمه كه شب يلدا هيچ فرقه آنچناني با شبهاي ديگه نداشته . پدرم هميشه ميومد خونه و ميگفت كه امشب شب يلداست، اينم هندونه و آجيل .ولي اشكال كار اينجا بود كه ما هميشه آجيل خونمون بود!! به هر حال شب يلداتون مبارك !

No comments:

Post a Comment