2002/12/19

توی خيابون، يه قهوه ی فرانسه با کيت کت ، زير برف، دورت شلوغ شلوغ،
توی خيابون، بخاری ماشين روشن، برفِ شديد ، تک وتنها در حال رانندگی،
کنار خيابون ، زير درخت ، منتظر يه دوست ، ريختن يکهويی برفای درخت، خنده ی بچه های شيطون،
هِر و کره ی بچه هايی که مدرسه شون تعطيل شده ، فرياد مامانايی که به بچه شون ميگن رو برفا نخواب سرما می خوری،
خسته و کوفته از پارو کردن برفا، ديدن يه پيغام ، يه خبر از يه دوست ، آی ميچسبه . آی ميچسبه . آی ميچسبه .

No comments:

Post a Comment