2002/12/05

امروز داشتم وبلاگ فارسی ديک رو می خوندم ، واقعا اونقدر احساس غرور و احساس افتخار می کردم که نگو . ( بين خودمون هم بمونه ها ، احساس حسادت هم . . . !!) واقعا" دست مريزاد . خدا قوت . به ما ميگن کامپيوتر بلد ، به ناصر خان هم . واقعا من که بريدم . اونقدر از اين کار خوشم اومود اونقدر دوسش دارم که فکر می کنم که کار خودمه !! نمی دونم چه جوری احساساتم رو بگم . واقعا نمی دونم .

No comments:

Post a Comment