2002/12/05

آقا نمی شه يکی به داد ما برسه؟ ما الان يه 3-4 روزی هست که همش خوابمون مياد . هر چی هم که می خوابيم ، افاقه نمی کنه . هل من ناصر ينصرنی؟

No comments:

Post a Comment