2002/11/21

سلام
به دليل پاره ای از مشکلات ، اون خبر خوبی رو که ديروز نوشتم ، پاک کردم . هر وقت که بهتر شد ، بهتون می گم .

No comments:

Post a Comment