2002/11/28

سلام
از وقتی که اين دوست استاد دانشگاه درباره ديدن ماه، اون مطلب رو بهم گفت ، حالم يه جوری شده . راستشو بخواين من ديشب احيا گرفتم. به هرکی هم که رسيدم بهش گفتم که قضيه از چه قراره . دلم خيلی پره . اونقدر حرف دارم که بزنم که نگو . مگه ما در قرن 21 نيستيم ؟ مگه ما شيعه نيستيم و شيعه اجتهاد نداره ؟ مگه اجتهاد شيعه نبايد به روز باشه ؟ اونوقت بگيم که ماه رو بايد با چشم سر ديد؟ ای بابا . آقايونی که اين حرف رو می زنين ! شما مگه از عينک استفاده نميکنين ؟ بابا اگه يه ديقه اون عينک رو از روی چشاتون بردارين ، 3متری خودتون رو هم نميتونين ببينين . اون وقت ميخواِين ماه رو رويت کنين ؟ بابا مگه عقل مايه برتری انسان بر ساير مخلوقات نيست؟مگه عقل بزرگترين نعمت خداوند بر انسان نيست؟ مگه اختراعات جديد بر اساس به کارگيری عقل به وجود نيامدند؟ کفر نعمت ،از کفت بيرون کند. پس چرا ناشکری می کنين ؟ پس چرا از دستاوردهای بشری استفاده نميکنين؟ چرا شيعه نيستين؟
شما از هر جا که تقويم بخرين اولش نوشته زير نظردکتر ايرج ملک پور استاد دانشگاه تهران . خب اگه اين آقای دکتر بلد نيست با توجه به علم مشخص کنه که کی ماه شورع ميشه کی تموم ميشه ، خيلی غلط می کنيد که بهش اجازه می دين که تقويم چاپ کنه بده دست مردم . حالاهم که اجازه دادين ، ديگه اين سوسول بازيها چيه؟
ای خدا . . . آخه چی بگم؟ کجا هوار بکشم؟

توی اين يکی دو هفته اخير هی ميشنوم که ميگن علی گاليله فلان ، علی گاليله بهمان .خب بابا همين کارا رو ميکنين که پشت سرتون اين حرفا رو ميزنن ديگه .
خدايا ما رو از دست اسلام ناشناسان حاکم نجات بده !!! ( اونقدر پرم که نميتونم فعلا" حرف بزنم )

No comments:

Post a Comment